Enligt Anders Danielsson har kostnaderna för migrationen i år ökat med 96% jämfört med samma tid förra året. Det är oerhörda mängder pengar som går till migrationen och nu börjar dessutom kostnaderna att rullas över på kommunerna. Dom kommuner som ställt upp mest åker på dom största kostnaderna. Att ställa upp när staten kallat har visat sig vara en dålig affär.

Men nu blir det lite siffror på statens utgifter.

Siffrorna presenteras i ett dokument på 61 sidor och heter ”Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Promemoria. 2016-06-21. Regeringskansliet.

Ersättning för ensamkommande

* 500 000 kronor årlig ersättning om kommunen tecknat avtal plus 500 000 kronor ytterligare årligen om kommunen har tecknat överenskommelse om tillfälligt mottagande.

* 1 600 kronor per dygn för varje överenskommen plats vid särskild överenskommelse samt ytterligare 300 kronor per dygn för varje belagd plats.

* 1 900 kronor per dygn för vård i hem för vård eller boende eller ersättning för faktiska kostnader om barnet vistas i familjehem.

* 1 000 kronor per dygn för stödboende.

Gode män har rätt till ersättningskostnader för resa.
Skola och förskola

* 60 800 kronor per år för barn i förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

* 49 700 kronor per år för en elev i förskoleklass.

* 97 500 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola.

* 110 800 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola.
Stödinsatser av förebyggande karaktär 

* 10 procent av 50 miljoner kronor delat med antalet aktuella kommuner. Den rörliga delen motsvarar 90 procent av 50 miljoner kronor delat med antalet barn som är registrerade hos Migrationsverket. 
Ersättning till landsting för personer i Migrationsverkets mottagningssystem

* 3 550 kronor för personer till och med 18 år.

* 4 205 kronor för personer mellan 19 och 60 år.

* 5 340 kronor för personer som har fyllt 61 år. 

Ersättningen betalas ut per kvartal. 

Ytterligare kostnad för tolk, resor, hälso- och sjukvård kan ansökas om för den del som överstiger 100 000kr.

* 2 060 kronor för hälsoundersökning.

Ersättning för mottagandet av personer med uppehållstillstånd 

* 125 000 kronor årligen för personer som inte har fyllt 65 år.

* 78 200 kronor årligen för personer som har fyllt 65 år. 
Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd

* 7 500 kronor för nyanländ till anläggningsboende som har fyllt 20 men inte 65 år.

* 4000 kronor för nyanlända som har fyllt 20 men inte 65 år och har bosatt sig på egen hand 
Hyreskostnader 

* En kommun som har anmält tillgängliga bostäder har rätt till ersättning för hyreskostnader som uppstår innan nyanlända som anvisas med stöd av lagen.
Grundersättning för mottagande av nyanlända 

* 221 500 kronor per år för de kommuner som tecknat avtal.
Ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård 

* För personer som vid mottagandet har en sjukdom eller funktions- nedsättning får kommunen även ersättning för ekonomiskt bistånd och stöd och hjälp i boendet enligt SoL. 
Ersättning för mottagande av ensamkommande barn med uppehållstillstånd 

* 30 000 kronor som ett engångsbelopp för ensamkommande som beviljats uppehållstillstånd.

* Ospecificerade faktiska kostnader för placeringar utöver överenskommelser om platser för mottagande. 
Ersättning för vissa särskilda kostnader 

* Kommunerna kan ansöka om ersättning för särskilda kostnader för mottagande av nyanlända 
Ersättning för hälso- och sjukvård för nyanlända 

* Uppgår vårdkostnaderna till över 60 000kr under en tolvårsperiod kan ersättning sökas.
Sfi i anläggningsboende 

* Ospecificerad kostnad för rätt till ersättning för Sfi kostnader
Ospecificerad ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet m.m. 

*Medel till flyktingguider och familjekontakter 
Ersättning till asylsökande och personer med uppehållstillstånd 

*19 till 71 kronor per dag för vuxna ensamstående, beroende på om fri mat ingår i inkvarteringen. Barnfamiljer får även dagersättning per barn, där beloppet varierar beroende på bl.a. barnets ålder. 
Ersättning till personer med uppehållstillstånd 

* 308 kronor per dag i etableringsersättning och ges för fem dagar per vecka samt ytterligare 800kr per månad per hemmavarande barn för barn under 11 och 1 500 kr per månad för barn över 11 år. 
Bostadsersättning för ensamstående. 

*231 kr per dag i etableringsersättning men som inte har rätt till bistånd.

*Asylsökande och unga med uppehållstillstånd som studerar

1 050 kronor per månad i studiebidrag och betalas ut under 10 månader om året samt extra tillägg på 855 kr per månad som prövas mot familjens ekonomi.

—————————–

Med dessa siffror vill jag inte säga att vi tar emot för många eller för få flyktingar. Men givetvis ska siffrorna upp på bordet. Att ljuga som ett antal politiker och mediamänniskor gjort är inte bara oetiskt utan också ohederligt. Det kostar pengar och skattebetalarna får stå för notan. Då kan det vara bra att också få se notan.

Annonser